木贼

木贼
木贼
 木贼为木贼科植物木贼的全草。夏季采收,除去啊杂质,晒干或阴干,切断段。木贼主产于东北、华北、内蒙古和长江流域各省。原植物喜生于山坡林下阴湿处,易生河岸湿地、溪边,或杂草地。木贼味甘、苦,性平。归肺、肝经,具有疏散风热、明目退翳、止血的功效。 中文学名: 木贼 界: 动物界 门: 蕨类植物门 Pteridophyta 纲: 木贼纲 Equisetopsida
木贼
木贼
 目: 木贼目 Equisetales 科: 木贼科 Equisetaceae 属: 木贼属 Equisetum

基本信息

 木贼(Horsetail〕 出处:始载《嘉佑本草》。本品草干有节,面糙涩,制木骨者用之,磋搓则光净,犹云木之贼,故名。. 中药材学名:Radix Aucklandiae 别名:木贼草、锉草、节骨草、无心草、节节草、擦草、擦桌草 基原:本品为木贼科植物木贼 Equisetum hiemale L. 的干燥地上部分。 采制贮藏:夏秋二季采割,除去杂质,晒干或阴干,置干燥处,以备切段,生用。 形态:根茎短,棕黑色,匍匐丛生;营养茎与孢子囊无区别,多不分枝,高达 60cm以上,直径4--10mm,表面具纵沟通18--30条,粗糙,灰绿色,有关节,节间中空,节部有实生的髓心。叶退化成鳞片状基部连成筒状鞘,叶鞘基部和鞘齿成暗褐色两圈,上部淡灰色,鞘片背上有两面三刀条棱脊,形成浅沟。孢子囊生于茎顶,长圆形,无柄,具小尖头。该物种起源于泥盆纪时期,在石炭纪时期特别兴盛,当时一些种类可生长到三十公尺高。木贼是规则对称的植物,茎干有节而叶子为圆形状。现今仍存有一些种类,但没有一种其高度超过数公尺。 产地:生于坡林下阴湿处、河岸湿地、溪边,喜阴湿的环境,有时也生于杂草地。分布黑龙江吉林、辽宁、河北、安徽、湖北、四川、贵州、云南、山西、陕西、甘肃、内蒙古、新疆、青海等地。北半球温带其他地区也有。 习性:一年或 多年生草本蕨类植物。枝端产生孢子叶球,矩形,顶端尖,形如毛笔头。植株高达100厘米。地上茎单一枝不分枝,中空,有纵列的脊,脊上有疣状突起2行,极粗糙。叶成鞘状,紧包节上,顶部及基部各有一黑圈,鞘上的齿极易脱落。喜潮湿,耐阴,常生于山坡潮湿地或疏林下。盆栽冬季需移入不低于0℃的室内越冬。多年生草本蕨类植物。枝端产生孢子叶球,矩形,顶端尖,形如毛笔头。植株高达100厘米。地上茎单一枝不分枝,中空,有纵列的脊,脊上有疣状突起2行,极粗糙。叶成鞘状,紧包节上,顶部及基部各有一黑圈,鞘上的齿极易脱落。喜潮湿,耐阴,常生于山坡潮湿地或疏林下。盆栽冬季需移入不低于0℃的室内越冬。

药材性状

 茎呈长管状,不分枝。长40--60cm,直径约6mm。表面灰绿色或黄绿色,有 18--30条细纵纵棱,平直排列,棱脊上有2行细小的疣状突起,触之稍挂手。节上着生鳞处状合生的筒状叶鞘,叶鞘基部和先端具2圈棕黑色较宽的环。鞘片背面有2条棱脊及1条浅沟。质脆,易折断,断面中空。边缘有20--30个小空腔,排列成环状,内有白色或浅绿色的薄瓤。气微,味微涩,嚼之有沙粒感。

功能主治

 散风热,退目翳。用于风热目赤,迎风流泪,目生云翳。 该物种为中国植物图谱数据库收录的有毒植物,其毒性为全草有毒,马多食后引起反射机能兴奋,步行眼跄、站立困难、后肢麻痹等运动机能发生障碍,但食欲和神经活动仍能维持正常,到末期才受影响。急性中毒数小时至1日即倒毙,多则2至8日。牲畜如少量长期误食则呈慢性中毒,出现消瘦、下痢等。解剖发现小脑和脊髓充血、水肿。 性味归经 :甘,苦,平。归肺,肝经。
木贼
木贼
 1、疏散风热,明目退翳:主治外感风热之目赤多泪,目生翳膜。 2、止血:用于便血,痔疮出血。

用法用量

 内服,煎汤,3-9g,或入丸、散;外用研末撒。气虚、血虚目疾者应慎用。

药方选录

 1.木贼散(《证治准绳》)治目赤医翳:木贼、蝉蜕谷精草甘草苍术蛇蜕黄芩。水煎服。方中木贼疏风热、退目翳,为君药。 2.木贼散(《仁斋直指方》)治肠风下血:木贼(去节,炒)30g,木馒(炒),枳壳(制)、槐角(炒)、茯苓荆芥各15g,上为末,每服6g,浓煎枣汤调下。方中木贼疏风热,为君药。 3.(《圣济总录》)治胎动不安:木贼(去节)、川芎等分。为末、每服9g,水1盏,入金银花3g煎服。方中木贼疏风热,为君药。

各家论述

 1.《本草纲目》:木贼,与麻黄同形同性,故亦能发汗解肌,升散火郁风湿,治眼目诸血疾也。 2.《本草经疏》:木贼草,首主目疾,及退翳膜,益肝胆而明目也。其主积块、疗肠风、止痢,及妇人月水不断、崩中赤白、痔疾出血者,皆入血益肝胆之功,肝藏血故也。 3.《本经逢原》:木贼专主眼目风热,暴翳,止泪,取发散肝肺风邪也。
木贼
木贼
 4.《本草求真》:木贼,书云形质有类麻黄,升散亦颇相似,但此气不辛热,且入足少阳胆、足厥阴肝,能于二经血分驱散风热,使血上通于目,故为去翳明目要剂,初非麻黄味辛性燥,专开在卫腠理而使身汗大出也。是以疝痛脱肛,肠风痔漏,赤痢崩带,诸血等症,审其果因风热而成者,得此则痛止肛收,肠固血止,而无不治之症矣。至其去翳明目,功虽有类谷精,能驾甘菊,但谷精则去星障,甘菊则止调和血药,于障全不能退,此则能去翳障也。然气血亏损,则用谷精、木贼去障,又当兼以芍药、熟地,滋补肝肾,使目得血能视。若徒用此二味退障,则即加以当归补助,亦恐气味辛散,非其所宜。 5.《本草正义》:木贼,治疗肝胆木邪横逆诸病,能消目翳,破积滞,皆消磨有余之用也。然则为目科要药者,固不仅取其克木,能磨擦障翳,亦含有疏风、泄化湿热、升散郁火诸义。其治喉痹、血痢、泻血、血痔、血崩、月事淋漓、疝气等证,固皆气滞血瘀,肝郁不疏为病,疏泄窒滞,升散郁热,兼以伐肝木之横,而顺其条达之性,木贼之用,尽于此矣。要知克削之力甚强,即治下血、血痢、血崩、血痔诸症,皆惟有余之体为宜,苟其气虚,皆当审慎,而血痢、便血、崩中及月事淋沥诸病,则气虚血不能摄者为多,尤不可不知所顾忌也。 6.《嘉祐本草》:主目疾,退翳膜。又消积块,益肝胆,明目,疗肠风,止痢及妇人月水不断。 7.《本草纲目》:解肌,止泪,止血,去风湿,疝痛,大肠脱肛。 8.《本草正义》:发汗,解肌。治伤寒、疟疾。去风湿,散火邪。 9.《王揪药解》:平疮疡肿硬,吐风狂痰涎。治痈疽瘰疬,疔毒,疖肿,汗斑,粉渣,崩中亦白诸证。

现代研究

·主要成分

 木贼中含挥发性成分琥珀酸(Succinic acid)、延胡索酸(Fumaric acid)、戊二酸甲酯(Glutaric acid methyl ester)、对-羟基苯甲酸(p-Hydroxybenzoic acid)、间-羟基苯甲酸(m-Hy- droxybenzoic acid)、阿魏酸(Ferulic acid)、香草酸(Vanillic acid)、咖啡酸(Caffeic acid)等;尚含有犬问荆碱(Palustrine)、二甲砜(Dimethyl sulfone)、胸腺嘧啶(Thymine)、香荚兰醛(Vanillin)、对-羟基苯甲醛(p-Hydroxyben- zaldehyde).还含磷酸盐与多量的二氧化硅、硅酸盐、皂甙、树脂葡萄糖和果糖. 木贼属植物还都含黄酮类物质, 主要是山萘酚(Kaempferol)、槲皮素(Quercetin)和它们的甙.

·药理作用

 
木贼
木贼
 1. 对心血管系统的作用 
 木贼注射液对家兔呼吸和在位心脏无明显影响;对家兔离体心脏的收缩力有一定的抑制作用, 但对心率没有影响;对蟾蜍离体心脏也有减弱心肌收缩力的作用, 使心率明显减慢.木贼注射液对家兔血管有一定的降压作用但不够稳定, 对家兔离体血管有明显扩张作用. 木贼醇提取液能增加离体豚鼠心脏冠脉流量;醇提取物腹腔或十二指肠给药, 对麻醉猫有持久的降压作用, 降压强度和维持时间与剂量有一定关系.其降压作用与组胺释放无关, 不影响肾上腺素的升压作用;切断两侧迷走神经, 阻断血管内感受器可部分地减弱醇提取物的作用.其降压部位是外周性的, 因为, 阿托品阻断外周 M-胆碱反应系统后, 可减弱或阻断其降压作用;且对切断脊髓的猫仍有降压作用. 2. 对中枢神经的作用  木贼醇提取物 40g/kg 和 20g/kg 灌胃能明显增加戊巴比妥钠对中枢神经的抑制作用. 3. 其他作用  木贼醇提取物低浓度时对家兔肠和豚鼠回肠有兴奋作用, 能使肠肌收缩频率和肌张力增加, 收缩振幅加大, 高浓度时则呈抑制作用. 木贼在试管内对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、炭疽杆菌、乙型链球菌、白喉杆菌、绿脓杆菌、伤寒杆菌及痢疾杆菌等有不同程度的抑制作用. 木贼提取液0.2g(生药)/ml, 能显著延长牛凝血酶凝集人体纤维蛋白原的时间, 有明显的抗凝作用.

药理作用

 木贼所含的硅酸盐和鞣质有收敛作用,从而对于接触部位,有消炎,止血作用。同属植物E.ArvenseL.全草有利尿作用;临床上曾用以治糖尿病,但动物实验未能证实。牲畜食木贼及木贼属植物可引起中毒,症状有四肢无力、共济失调、转身困难,牲畜活动时产生震颤及肌肉强直,脉搏弱而频,四肢发冷,血液化学分析表明维生素B缺乏,用大量维生素B有解毒作用。 1.对心血管的作用 木贼醇提液能增加离体豚鼠心脏冠脉流量。0.2ml/kg(100%提取液)静脉注射对垂体后叶素引起的T波升高和心率减慢有一定的对抗和缓冲作用。木贼醇提物10-15g/kg腹腔注射或20g/kg十二指肠给药,对麻醉猫有持久的降压作用。降压强度和维持时间与剂量有一定的相关性。并能对抗组胺收缩血管作用,对切断脊髓的猫仍有降压作用,故认为其降压部位的外周性的。对家兔离体血管有明显扩张作用。 2.其它作用 阿魏酸有抑制血小板聚集及释放的作用在动物实验中有镇静、抗惊厥作用,其半数致死量(mg/kg),小鼠腹腔注射为946,大鼠灌胃为3000。毒性表现为共济失调,肌肉强直及四肢发冷。血液分析表明维生素B缺乏,用大量维生素B治疗可恢复正常。 李时珍说:“木贼气温,味微甘苦,中空而轻,阳中之阴,升也,浮也。也麻黄同形同性,故亦能发汗解肌,升散火郁风湿,治眼目诸血之疾也。”

化学成分

 含有槲皮素、山柰酚、芸香甙、异槲皮甙、山柰醇一3,7一双葡萄糖甙、山柰醇一3一双葡萄糖一7一葡萄糖甙及山柰酚一3一葡萄糖一7一双葡萄糖甙等黄酮类。还含香荚兰醛、烟碱、犬问荆碱、二甲基砜、胸腺嘧啶、咖啡酸、阿魏酸、对羟基苯甲酸,以及钾、、硫、等。孢子含多种游离氨基酸,有缬氨酸、苏氨酸、丙氨酸、谷氨酸、精氨酸。尚含葡萄糖、果糖等。地上部分含树脂、挥发油等。

鉴别方法

·显微鉴别

 粉末灰绿色。镜下可见:茎表皮碎片较多,近无色或淡黄色。表面观表皮细胞呈长方形或长条形,垂周壁甚厚,深波状弯曲,胞腔内含黄棕色色素颗粒,表面常有裂隙;纵断面观呈扁长方形,壁厚,孔沟明显,棱脊处细胞外壁向外突出,具硅质瘤状突起。气孔深陷,纵向排列,类圆形或长椭圆形,直径75~85微米,长75~108微米,保卫细胞内壁有多数横向平行的增厚条纹。叶鞘表皮碎片黄棕色或棕色,细胞呈长方形或长菱形,脊处细胞垂周壁稍厚,深波状弯曲,槽处细胞垂周壁平直;气孔类圆形,较小。纤维大多成束,常与表皮相连,端壁斜尖或平截,孔沟明显,纹孔小而稀疏,人字形或斜缝状。梯纹管胞细长,纹孔大,椭圆形。内皮层细胞类长方形,壁稍厚,略呈波状弯曲,有光泽。

·理化鉴别

 1. 取本品粉末4g(20目),加甲醇10ml,温浸10分钟,滤过。取滤液1ml,加2%三氯化铁试剂1滴,溶液显蓝色至蓝黑色。(检查鞣质) 2. 取本品粗粉2g(20目),加甲醇10ml,温浸1小时,滤过。取滤液1ml,加10%α-萘酚乙醇溶液1~2滴,摇匀,沿管壁加浓硫酸0.5ml。接触面显紫红色。(检查糖和甙)
木贼
木贼
 3. 取本品粉末2g(20目),加甲醇20ml,温浸1小时,滤过;取滤液1ml,加镁粉少量与浓盐酸3滴,显紫红色。(检查黄酮) 4. 薄层层析 样品制备:取本品粉末10g,置沙氏提取器中,加甲醇70ml,回流提取4小时,回收甲醇至少量,供点样用。吸附剂:硅胶G(青岛),105℃活化1小时。展开剂:正丁醇-乙酸-水(4∶1∶5),用上层。展距15.5cm。显色剂:2%三氯化铝乙醇液喷雾,在紫外光灯(254nm)下观察。